Správa systémov manažérstva

Zabezpečíme externú správu vášho systému manažérstva

Správa a udržiavanie systému manažérstva kvality

 • Vypracovanie, udržiavanie a správa procesov a nadväznej riadiacej dokumentácie systému manažérstva kvality,
 • Vypracovanie, uchovávanie a správa záznamov systému manažérstva kvality,
 • Komunikácia s dotknutými zainteresovanými stranami, príprava požadovaných podkladov a dokumentov ...

Plánovanie, príprava a realizovanie auditov

 • Plánovanie, príprava a realizácia interných auditov,
 • Plánovanie, príprava a realizácia dodávateľských auditov,
 • Plánovanie, príprava a realizácia dodávateľských auditov,
 • Príprava a podpora pri dohľadových a (re)-certifikačných auditoch ...

Školenia a príprava zamestnancov

 • Príprava, realizácia školení a koučing zamestnancov z oblasti systému manažérstva kvality,
 • Vydanie osvedčení o absolvovaných školeniach zamestnancov ...

Podpora pri preskúmaní požiadaviek zákazníkov

 • Podpora pri preskúmaní požiadaviek zákazníkov,
 • Zapracovanie požiadaviek zákazníkov do systému manažérstva kvality,
 • Spracovanie požadovaných podkladov pre zákazníkov ...

Správa Intranetu v prostredí Microsoft 365

 • Navrhovanie, udržovanie a správa intranetu,
 • Publikovanie dokumentov a záznamov systému manažérstva kvality na intranete,
 • Riadenie prístupových práv a správa používateľov intranetu,
 • Školenia a podpora zamestnancov v oblasti používania nástrojov a aplikácií intranetu ...